artykuł nr 1

Zarządzenie nr 106/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.11.2005r.

Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice
nr 106/2005 z dnia 04.11.2005r.
 

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej
 

 Namocy art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznychpowołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celuwyboru najkorzystniejszej oferty na przedmiot zamówienia pn.: Wykonanie okablowania strukturalnego wpomieszczeniach Urzędu Gminy w Kłomnicach

 

 

W następującym składzie:

 

Przewodniczący - Jadwiga Zawadzka

Sekretarz - Marlena Bąk

Członek - Paweł Wysocki

 

 

 UpoważniamKomisję do działania i podejmowania czynności w toku prowadzonego postępowaniao zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminemokreślającym organizację i tryb pracy nadanym w załączniku nr 1 do zarządzenianr 1/2005 z dnia 04.01.2005r.

Komisja ulega rozwiązaniu zchwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem, podpisaniaumowy z wybranym Wykonawcą.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podpisania