artykuł nr 1

Zarządzenie nr 105/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2005r.

Zarządzenie Nr 105/2005
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 02.11.2005r

 
w sprawie:  nabycia działki pod przepompownię ścieków w Adamowie.

 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz.2603  z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

 

Zarządzam
co następuje:

§ 1

Nabyć od ********* zam. ********* nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1122/2 o pow.0,12 ha, obręb Adamów,  k.m.1, księga wieczysta Nr 67061 z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni ścieków w Adamowie. 

§ 2

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.