artykuł nr 1

Zarządzenie nr 93/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2005r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2005
Wójta Gminy Kłomnice – Szefa OC Gminy Kłomnice
z dnia 21 września 2005 roku.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

 

Na podstawie § 3 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu uporządkowania gospodarki sprzętem i mieniem Obrony Cywilnej będącego na ewidencji Urzędu Gminy, dokonania oceny jego stanu technicznego, zaszeregowania do odpowiedniej kategorii powołuję komisję w składzie:

 

Paweł Małolepszy – Przewodniczący,

Bartłomiej Tkaczyk, Magdalena Sikora – Członkowie.

§ 2

Komisja dokona oceny stanu technicznego sprzętu Obrony Cywilnej przedstawionego do przeklasyfikowania i wybrakowania przez Urząd Gminy.

§ 3

Propozycje sprzętu do przeklasyfikowania i wybrakowania należy przedstawić na druku protokołu przeklasyfikowania – wybrakowania w 2 egzemplarzach w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie w terminie do 30 września 2005 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania