artykuł nr 1

Zarządzenie nr 74/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2005r.

Zarządzenie Nr 74/05
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15.09.2005r.

 

            w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

 

            Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwalą Nr 199/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1

 

            Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla Pani mgr Janiny Kozłowskiej, Dyrektora Przedszkola w Kłomnicach, na kwotę 250zł..

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2005r. do dnia 31.12.2005r.