artykuł nr 1

Zarządzenie nr 47/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2005r.

Zarządzenie Nr 47 /2005
 dnia 27 czerwca 2005 roku
Wójta Gminy Kłomnice

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Agnieszki Michoń ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art.9g, ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz.1112 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz.U. Nr 260, poz. 2593/

 

Wójt Gminy Kłomnice zarządza, co następuje:

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

 

1

mgr Wanda Kusztal

Przewodniczący Komisji

2

mgr Barbara Kanoniak

Dyrektor Zespołu Szkół w Kłomnicach

3

mgr Jadwiga Węgrzyn

ekspert w zakresie matematyki

4

mgr Alicja Jastrząb

ekspert w zakresie matematyki

5

mgr Władysława Tkaczyk

Przedstawiciel Organu Nadzoru Pedagogicznego

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.