artykuł nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Widzów i Teklinów, gmina Kruszyna

Kłomnice, dnia 2005-12-29

UG.7638/5-3/2005

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 Działając na podstawie art 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art 46a
ust 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r, Nr 62,
poz 627 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kłomnice

zawiadamia

  iż w dniu 29.12.2005 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr DŚ – 1/2005 znak UG. 7638/5-2/2005 na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków oraz drogą dojazdową i przyłączem energetycznym w miejscowościach Widzów i Teklinów – gmina Kruszyna

Jednocześnie informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice pok 205 w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.Wójt Gminy Kłomnice


mgr Adam Zając