artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120/04 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2004r

Zarządzenie Nr  120/04
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28 grudnia 2004r

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej.

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. Nr 207, poz.2108) ,

 

 

Zarządzam

   co  następuje :

 

 

§ 1

 

Powołać komisję  przetargową do przeprowadzenia przetargów na:

1. wydzierżawienie nieruchomości w Rzekach Małych oznaczonej jako działka nr 1021 w drodze pisemnego przetargu ofert,

2.sprzedaż nieruchomości w Garnku oznaczonych jako działki nr: 3080/3 i 3080/2 w drodze

ustnego przetargu nieograniczonego ,

w składzie:

1. Przewodniczący – Róża Wiewióra

2. Członek – Marlena Bąk

3. Członek – Urszula Bajdur

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.