artykuł nr 1

Projekt Uchwały Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007

Projekt Uchwały
Rady Gminy Kłomnice

 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Kłomnice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ……………

Rady Gminy Kłomnice

z dnia ………………..

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2007.

 

 

Wstęp

 

Priorytetem Samorządu Gminy Kłomnice jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

a) umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,

b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

c) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

 

Celem Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy i powiatu. Poprzez określenie i realizację tych zasad Samorząd pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

1. Program współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.

2. Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Gminy Kłomnice z organizacjami a także priorytety zadań publicznych – których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) programie – rozumie się przez to Plan Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku.

4. Obszar współpracy Samorządu Gminy Kłomnice i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

 

Rozdział II. Formy współpracy.

 

1. Zlecanie realizacji zadań Samorządu Gminy Kłomnice organizacjom poprzez:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Kłomnice,

b) udostępnianie Urzędu Gminy Kłomnice jako miejsca wymiany informacji,

c) udział przedstawicieli organizacji za sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy z możliwością zabierania głosu,

d) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2007 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale I pkt 4 Programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż wynikające z Programu,

e) uzgadnianiu kształtu listy zagadnień priorytetowych, o której mowa w Rozdziale IV, na kolejny rok budżetowy.

3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji poprzez:

a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz komisjach Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

b) udostępnianie druków projektów uchwał w Urzędzie Gminy w tym samym czasie, w jakim otrzymują je radni.

4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji potrzeby z inicjatywy organu Samorządu Gminy lub organizacji, w celu:

a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,

b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,

c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych
lub tp.,

b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Samorządu Gminy Kłomnice,

c) organizację lub współudział organu Samorządu Gminy Kłomnice w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,

d) nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu.

 

Rozdział III. Zasady współpracy.

 

1. Zlecanie realizacji zadań Samorządu Gminy Kłomnice organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Samorządu Gminy Kłomnice.

 

Rozdział IV. Lista zagadnień priorytetowych.

 

1. Rada Gminy Kłomnice, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb samorządu, wyłaniających się z wniosków składanych przez organizacje Samorządowi Gminy, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2007 przez partnerów Programu jest najpilniejszą, należą:

a) wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

b) powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,

c) koordynowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego i porządku,

d) promowanie i wspieranie idei ratownictwa i ochrony ludności,

e) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej,

f) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą ( w ramach klubów młodzieżowych, kół zainteresowań),

g) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności jej alternatywne, niekomercyjne formy,

h) wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych,

i) ochrona środowiska naturalnego,

j) wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowych i budowę postaw patriotycznych.

2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt. 1, informuje partnerów Programu o podstawowych, priorytetowych kierunkach działań w roku 2007, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

 

 

 

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

 

1. W terminie nie późniejszym niż do 30 października 2007 roku Rada Gminy uchwali roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu,

b) informację Wójta Gminy o stanie realizacji współpracy z organizacjami,

c) informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych objętych Programem, a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.

2. Komisje Rady Gminy współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz – po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy – przedłożą Radzie Gminy do końca I kwartału sprawozdanie dotyczące realizacji Programu w roku poprzednim.

3. Propozycje listy zagadnień priorytetowych na rok kolejny zostaną określone w terminie do 15 października.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Gminy Kłomnice na 2007 rok.

5. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Kłomnice.