artykuł nr 1

Uchwała Nr 191/XXI/05 RADY GMINY KŁOMNICE Z DNIA 1.02.2005 rok

Uchwała Nr 191/XXI/05
RADY GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 1.02.2005 rok

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 oraz art.42, 51, 57, 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 i poz.1203) art. 109, 110,112 ,113 ,114 ,116 ,122 ,124 ,128 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

 § 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.851.642

 z tego:

a) dochody z podatków i opłat  3.445.526

b) wpływy za wodę i oczyszczanie ścieków  710.000

c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  3.305.419

d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  35.000

e) udziały ludności  302.000

f) pozostałe dochody własne  241.000

g) dotacje celowe na zadania zlecone gminie  1.843.699

h) subwencja ogólna z budżetu państwa 10.206.840

 w tym: subwencja na finansowanie zadań oświatowych  7.044.915

i) środki z funduszy Sapard na inwestycje  3.621.213

j) środki z f-szy strukturalnych ZPORR  828.732

k) dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe  110.498

l) pozostałe dotacje  201.715

 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.998.958

w tym:

1) wydatki bieżące 17.417.312

 a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  8.679.349

- dotacje  872.300

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  180.000

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę  -

 

2) wydatki majątkowe  7.581.646

 w tym:

- odsetki od kredytów w okresie realizacji inwestycji  50.000

 

W wydatkach inwestycyjnych realizowane zadania kanalizacyjne są współfinansowane są ze środków unijnych – funduszu Sapard w wysokości  1.689.785,-, a inwestycje drogowe z funduszy strukturalnych ZPORR w wysokości 828.732,-

 Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, plan przychodów i rozchodów budżetu zał. Nr 3, a wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w analizowanym okresie zawiera załącznik Nr 4 oraz załącznik Nr 5 część opisowa budżetu.

 § 3

 Deficyt budżetowy w wysokości 147.316,- zł zostanie pokryty wolnymi środkami z ubiegłego roku.

§ 4

 Spłata kredytów i pożyczek wynosi 4.082.186,-

w tym kredyty i pożyczki pomostowe 3.418.567,-

 § 5

 Planuje się zaciągnięcie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary w wysokości 268.066,-, oraz kredytów w wysokości 1.289.059,- w tym na:

- modernizację oświetlenia ulicznego  423.059,-

- rozbudowę szkoły w Kłomnicach. 300.000,-

- modernizację drogi w Lipiczach 400.000,-

- modernizację drogi ul. Wesoła w Bartkowicach 166.000,-

oraz pożyczki pomostowe na inwestycje kanalizacyjne (Konary, Zawada i Pacierzów) w kwocie 1.487.139,-.

 § 6

 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7

 Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości  464.800zł

 w tym:

 Gminnego Ośrodka Kultury 232.400zł

 Bibliotek 232.400zł 

§ 8

 1. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw pomocniczych stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 137.000 zł i schronisko dla bezdomnych zwierząt w wysokości 85.500,- 

2.Ustala się dotację na pierwsze wyposażenie gospodarstwa pomocniczego (schroniska dla bezdomnych zwierząt) w wysokości 15.000,- 

3. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowią zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9

 Zakres i kwoty pozostałych dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.  160.000zł 

- dotacje na realizację zadań własnych gmin w zakresie kultury i oświaty    10.000zł 

§ 10

 1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.843.699 ,-

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 45.000,- 

3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 11

 Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000zł z przeznaczeniem na cmentarze. 

§ 12

 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  165.000 

§ 13

 Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, którą dysponuje Wójt Gminy. 

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) spłat zobowiązań gminy,3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych środków. 

5) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty, 

6) udzielania poręczeń w roku budżetowym łącznie do kwoty 100.000zł. 

§ 15

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,