artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA I KWARTAŁ  2011 ROKU

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Kłomnice za I kwartał  2011r.

I kwartał  2011 roku zamknął  się nadwyżką w kwocie 3 678 258,34 zł, przy planowanej na rok 2011 nadwyżce w wysokości 1 138 832,00 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 11 585 068,56 zł (27,47 % planowanej na rok 2011 sumy dochodów) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 7 906 810,22 zł (19,27 % planowanej na rok 2011 sumy wydatków).

W I kwartale 2011r. spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 2 200 935,38 zł. Jednocześnie nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2011r. wyniosło 10 558 287,91 zł, co stanowi 25,0% planowanych dochodów ogółem.