artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA II KWARTAŁY 2010 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA II KWARTAŁY 2010 ROKU

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za II kwartały 2010r.

II kwartały 2010 roku zamknęły się nadwyżką w kwocie 679 663,66 zł, przy planowanym na rok 2010 deficycie w wysokości 7 774 155,00 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 16 258 732,03 zł (44,66 % planowanej na rok 2010 sumy dochodów) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 15 579 068,37 zł (35,26 % planowanej na rok 2010 sumy wydatków).

W II kwartałach 2010r. spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1 099 295,99 zł. Jednocześnie zaciągnięto kredyty w kwocie 1 096 000,00 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010r. wyniosło 5 708 289,66 zł, co stanowi 15,7% planowanych dochodów ogółem.