artykuł nr 1

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się


Od 01 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20,w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres ug@klomnice.pl
  • faxem na nr 343281121
  • telefonicznie na nr 343281122
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi(ustawa z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U.Nr 209,poz.1243) ,usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz.U. z 2011r. Nr 127,poz.721 i nr 171,poz.1016 z późn.zm.)