artykuł nr 1

OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 
 
 
   
Ogólny opis
 1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniają się także zasady rejestracji działalności gospodarczej.
  Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
 2. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..
 3. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 4. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
 5. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
  1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 6. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:
  1. zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
  3. wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
  4. zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

Sposób dostarczania dokumentów
 1. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
  1. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
  2. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
 2. Formularz w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 3. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
  1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie./wymagany jest podpis elektroniczny/
  2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
  3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie
  4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
  5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy wysłać ją na adres:
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kłomnice /pokój 209 – II piętro/  w godzinach pracy urzędu.
 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu w godzinach jej otwarcia.
  Kasa urzędu znajduje się w budynku urzędu na I piętrze

  Wpłata na konto:
  Urząd Gminy Kłomnice
  nr rachunku: 49826400022001000000390001

Terminy i sposób załatwienia sprawy
 1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 3. Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
  1. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
  2. do Głównego Urzędu Statystycznego,
  3. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacje na temat przebiegu sprawy
 1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
  Informacji udziela:
  Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, II piętro ,pokój 209  w godzinach pracy urzędu

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje. /organem dokonującym wpisu jest Minister Gospodarki/


 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).