artykuł nr 1

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Garnek ul. Wschodnia gmina Kłomnice.

obrazek

WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza II przetargnieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Garnek ul.Wschodnia gmina Kłomnice.

 

Działka nr 2741/4 opow.0,51 ha – położona obręb Garnek ul. Wschodnia, k.m.4, księga wieczysta Nr39167.

Cena wywoławczanieruchomości : 18 600,00 zł + 22% Vat

Wadium – 1900,00 zł

Postąpienie – 200,00zł

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren niezabudowanychużytków rolnych, porośniętych zwartymi luźnymi kępami drzew. Położona jest przydrodze częściowo utwardzonej, w obrębie działki występuje podstawowa dostępnośćdo urządzeń infrastruktury technicznej.

na teren obejmujący a/a działkę gmina nie posiada aktualnegomiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniagminy Kłomnice” – przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębieterenów oznaczonych symbolem: KU2-strefa rozwoju agroturystyki i rekreacji.

Przetarg zostanieprzeprowadzony w dniu 5 stycznia 2007r o godz.1000

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium wgotówce w terminie do dnia 02.01.2007r do godz.13.00 w kasie UrzęduGminy pokój 101 lub na konto BS Kłomnice

49 8264 0002 2001 0000 0039 0001, przedłożenia do dnia02.01.2007r do godz.1500  dowodu wpłaty przelewu wadium do pok.203Urzędu Gminy Kłomnice.

 

 Wadium wpłacone przezuczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycianieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwotywadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dniazamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przezuczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 

Przetarg jest ważny bez względu naliczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował conajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanych nieruchomości,pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż dodnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane zzawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Wójt Gminy Kłomnice zastrzegasobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

 

W/w ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń wokresie od 04.12.2006r do 04.01.2007r

1. Urzędzie Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20

2. Sołectwo Garnek

3. strona internetowa
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Adamów gmina Kłomnice

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościAdamów  gmina Kłomnice

 

 

Lp.

Obręb

nr działki

pow. w ha

k.m.

Nr KW

Opis nieruchomości

wartość

1.

Adamów

ul. Skrzydlowska

1260

0,06

1

113669

działka położona przy drodze utwardzonej, posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej

cena wywoławcza

4170,00 zł + 22%Vat

wadium - 420,00 zł

postąpienie – 40,00 zł

2.

Adamów

1266

0,17

1

113669

działka rolna, częściowo porośnięta kępami drzew i krzewów z samosiewu, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej

cena wywoławcza

1750,00 zł

wadium – 180,00 zł

postąpienie – 20,00 zł

 

Na teren obejmujący w/w działki gmina nie posiada aktualnegomiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniagminy Kłomnice” – przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębieterenów nie objętych żadną strefą – przewidzianych pod poszerzenie funkcjisąsiadujących:

  1. działka nr 1260 w pasie 60 metrów od ul. Skrzydlowskiej – przewidziana pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową,
  2. działka nr 1266 przewidziana pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej „R”

 

Przetarg zostanie przeprowadzony  w dniu  5 stycznia 2007r o godz.900  - na działkę

 nr 1260 i o godz.930 nadziałkę nr 1266.

 

W przetargu biorą udział osoby,które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia

 02.01.2007r do godz.1300 w kasie Urzędu Gminy pokój 101 lub nakonto BS Kłomnice 

49 8264 0002 2001 0000 0039 0001,  przedłożenia do dnia 02.01.2007r do godz.1500dowodu wpłaty przelewu wadium dopok. 203 Urzędu Gminy Kłomnice

 

Wadium wpłacone przez uczestnikaprzetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycianieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwotywadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dniazamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przezuczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 

Przetarg jest ważny bez względu naliczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował conajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanych nieruchomości,pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż dodnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane zzawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Wójt Gminy Kłomnice zastrzegasobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

 

W/w ogłoszenie wywieszono natablicach ogłoszeń w okresie od 04.12.2006rdo 04.01.2007r

1.  Urzędzie Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20

2.  Sołectwo Adamów

 3. strona internetowa

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2006/2007

L.dz. 3411/16/06

 

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2006/2007

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

                Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa:                www.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych
   w okresie zimy 2006/2007

                Zakres robót:

                CPV: 90.21.30.00 – usuwanie oblodzeń

-        Posypywanie dróg piaskiem i solą;

                CPV: 90.21.20.00 – usługi odśnieżania

-        Odśnieżanie dróg

-        Odśnieżanie dróg z posypywaniem piaskiem i solą

-        Odśnieżanie dróg polegające na likwidacji zatorów śnieżnych i zasp.

                Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia – do 15 kwietnia 2007r.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

        Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

10.    Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 101

        do dnia 03.11.2006r. do godz. 9.00

11.    Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

        dnia 03.11.2006r. o godz.9.30

12.    Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 02.12.2006r.

13.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

14.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

15.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Wójt - mgr Adam Zając

Kłomnice, dnia 26.10.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zakup 10.000 litrów oleju opałowego do Zespołu Szkół w Witkowicach

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia:

Zakup 10.000 litrów oleju opałowego przez Zespół Szkół w Witkowicach

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Zespół Szkół w Witkowicach, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, tel. /0-34/ 328-92-01, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00,

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest Zakup 10.000 litrów oleju opałowego przez Zespół Szkół w Witkowicach, CPV: 23122100-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia: 03.11.2006r - 03.11.2006r.              

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

-          nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-          posiadają odpowiednie doświadczenie przy realizacji tego typu zamówieniach oraz posiadają licencję na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu paliw pojazdami samochodowymi i uzyskali certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz paliw,

o        dysponują odpowiednim taborem samochodowym, w pełni zabezpieczającym wykonanie zamówienia,

o        jakość dostarczonego oleju opałowego potwierdzone jest świadectwem jakości,

o        potencjał ekonomiczny i sytuacja finansowa w pełni umożliwia wykonanie zamówienia,

-          posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi­dencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

-          spełniają warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju - 100 %

10.   Miejsce i termin składania ofert: Zespół Szkół w Witkowicach, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, Gabinet Dyrektora, do dnia 26.10.2006r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin otwarcia  ofert: Zespół Szkół w Witkowicach, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, Gabinet Dyrektora, w dniu 26.10.2006r. o godz. 10.00.

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 24.11.2006r.

12.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

13.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

14.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Witkowice, dn. 18.10.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty 26 KB
SIWZ 100 KB
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2006/2007

L.dz. 3411/15/06

 

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2006/2007

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

                Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa:                www.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych
   w okresie zimy 2006/2007

                Zakres robót:

                CPV: 90.21.30.00 – usuwanie oblodzeń

-        Posypywanie dróg piaskiem i solą;

                CPV: 90.21.20.00 – usługi odśnieżania

-        Odśnieżanie dróg

-        Odśnieżanie dróg z posypywaniem piaskiem i solą

-        Odśnieżanie dróg polegające na likwidacji zatorów śnieżnych i zasp.

                Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia – do 15 kwietnia 2007r.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

        Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

10.    Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 101

        do dnia 25.10.2006r. do godz. 9.00

11.    Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

        dnia 25.10.2006r. o godz.9.30

12.    Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 23.11.2006r.

13.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

14.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

15.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Wójt - mgr Adam Zając

Kłomnice, dnia 17.10.2006r.