artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 Euro na:"Rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach"

L.dz. 3411/23/05

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

                 Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122,
fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „
Rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach” (CPV: 45 21 22 00-8).

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły  poprzez budowę głównego wejścia do szkoły oraz parterowego łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową.
- powierzchnia zabudowy 466 06 m2,
- powierzchnia użytkowa – 1198,82 m2,
- kubatura – 5524,00 m3
Zakres robót:

-       Rozbiórka istniejącej sali i łącznika,

-       Roboty budowlane,

-       Roboty instalacyjne (wod-kan, c.o., wentylacyjne, elektryczne)

-       Wyposażenie sal lekcyjnych

 

1.       Termin realizacji: 18 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

2.        Kryteria wyboru ofert: najniższa cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
– Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205, w godz. 7.30 – 15.30. (Koszt specyfikacji – 50zł)

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani mgr inż. Jadwiga Zawadzka, pok. 204,
tel. 3281-122, Pani mgr inż. Marlena Bąk, pok. 205, tel. 034 3281-113.

9.        Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2005r. do godz. 1000.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 10.10.2005r. o godz. 1030  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

13.     Wymagane wadium – 25.000,00 zł.

14.     Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe wyjaśnienia – dostępne do 04.10.2005r.

15.     Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2005r. (do publikacji).

 

 

Wójt Gminy – mgr Adam Zając

 

 

 

 

Kłomnice, dnia 26.08.2005

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na: „Docieplenie...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Docieplenie ścian i stropodachu budynku Urzędu Gminy Kłomnice”

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na: „Remont budynku...

Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont budynku mieszkalnego – wymiana dachu, wymiana okien i inne w miejscowości Garnek, ul. Główna 5d”

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na sprzedaż...

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 359/3 o pow.0,1708 ha położna w Lipiczu, k.m.1, księga wieczysta Nr 117381. Na teren obejmujący w/w działkę gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na: „Budowę...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Sądowej w miejscowości Kłomnice”