artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o...

przetarg nieograniczony na: „Wykonanie okablowania strukturalnego w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Kłomnicach”

artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO NA ZAKUP BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW O WARTOŚCI 23.600ZŁ

artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na Zakup 10.000 litrów oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Witkowicach

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na Zakup 10.000 litrów  oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Witkowicach

1.      Dyrektor Zespołu Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice,
woj. śląskie, tel. 0-34/328-92-01;

2.      Ogłasza przetarg nieograniczony na:
"
Zakup 10.000 litrów  oleju opałowego dla Zespołu Szkół w  Witkowicach"

3.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
a. formularz SIWZ można odebrać osobiście w Zespole Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22, w gabinecie Dyrektora, w godzinach od  8:00 do 14:00.
b. specyfikacja jest nieodpłatna.

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Termin realizacji zamówienia: od 26.10.2005r. do dnia 31.10.2005r.

7.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,
- spełniają warunki zawarte w specyfikacji i art. 22.1-4. Ustawy w/w,
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.

8.      Wadium nie jest wymagane.

9.      Kryteria wyboru ofert  i ich znaczenie:
Cena - 100 %

10.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest :
mgr Dorota Kowalik - tel. 0-34/328-92-01.
Godziny, w których udziela się informacji: 8:00 - 14:00.

11.  Miejsce i termin składania ofert :
a) Zespół Szkół w Witkowice, Witkowice, ul. Częstochowska 22,  gabinet Dyrektora, do dnia 18.10.2005r. do godziny 10:00.

12.  Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zespół Szkół w Witkowice, Witkowice, ul. Częstochowska 22,  gabinet Dyrektora, do dnia 18.10.2005r. godzina 10:10.

13.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -  11300000-3 

 

 

Witkowice, dn. 03.10.2005r.

artykuł nr 9

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka...

Przetarg nieograniczony na: „Budowę napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Kłomnice i Bartkowice”

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości do wydierżawienia

Wykaz nieruchomości do wydierżawienia położonych w Pacieżowie