artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne dotyczące projektów Uchwał

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice oraz zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 3

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu...

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

artykuł nr 4

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu...

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

artykuł nr 5

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu...

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania