artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.11.2021r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                            Kłomnice, dnia 22.11.2021r.

GP.OŚ-OŚ.6220.6.2021

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 22.11.2021r.

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, t.j.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ).

 

 

zawiadamiam

 

 

że w dniu 12.11.2021r. na wniosek BIURO USŁUGOWO – PROJEKTOWE „WODOPROJEKT” ul. Podleśna 58, 42-100 Kłobuck reprezentowanego przez Panią Joannę Soluch-Kocik - Pełnomocnik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłomnice ul. Nieznanicka i Zdrowska na działkach o nr ewid. 445, 472, 473, 492/4, 492/1, 506 obręb Nieznanice, 2761/30, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 52/2, 53/2, 81/1, 81/2 obręb Kłomnice.

 

 

 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 201, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek  7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 16:00, środa - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 15:00 w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.11.2021r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Kłomnice, dnia 22.11.2021r.

GP.OŚ-OŚ.6220.5.2021

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 22.11.2021r.

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, t.j.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ).

 

 

zawiadamiam

 

 

że w dniu 12.11.2021r. na wniosek BIURO USŁUGOWO – PROJEKTOWE „WODOPROJEKT” ul. Podleśna 58, 42-100 Kłobuck reprezentowanego przez Panią Joannę Soluch-Kocik - Pełnomocnik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłomnice ul. Częstochowska, Kolejowa, Wesoła, Zachodnia na działkach o nr ewid. 547/3, 5354, 577, 576, 575, 574, 573/1 obręb Nieznanice, 2764,6/2, 7, 14, 13, 12, 11, 10/1, 10/2, 2752, 9/2, 9/1, 8/2, 8/3, 8/4, 2762, 2754, 2761/26, 2761/27, 2761/37, 2758 obręb Kłomnice.

 

 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 201, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek  7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 16:00, środa - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 15:00 w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia.

 

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2021r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   Kłomnice, dnia 11.10.2021r.

 

GP.OŚ-OŚ.6220.2.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 11.10.2021r.

 

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247  t.j.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2021 poz. 735 t.j.), oraz § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z § 3 ust. 1 pkt 54) lit. b,  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.),

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 01.10.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku produkcyjnego w Kłomnicach przy ul. Kolejowej działki nr ewid. 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 20/3, 2274/1, 2274/2 obręb Kłomnice”.

 

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 201,   w godzinach pracy urzędu oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 kpa.

 

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pokój 201 – www.bip.klomnice.pl (zakładka ochrona środowiska)

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi dojazdowej do pól - ulica Polna, w miejscowości Rzeki Male, gmina Kłomnice, powiat częstochowski.”

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi dojazdowej do pól - ulica Polna, w miejscowości Rzeki Male, gmina Kłomnice, powiat częstochowski.”