artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Kłomnice, dn. 01.10.2021r.

GP.OŚ-OŚ.6220.2.2021  

 

 

 

 

DECYZJA

O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

 

 

Na podstawie: art. 155, art. 10 oraz 104 stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 t.j.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247  t.j.), a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z § 3 ust. 1 pkt 54) lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

 

„Makarony Babuni” Ryszard Kaczorowski, ul. Wojska Polskiego, 42-240 Rudniki

 

orzekam

 

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.:

 

budowie budynku produkcyjnego w Kłomnicach przy ul. Kolejowej działki nr ewid. 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 20/3, 2274/1, 2274/2 obręb Kłomnice.

 

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

 

 1. zaplecze techniczne, miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
 2. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
 3. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
 4. odpady inne niż niebezpieczne magazynować w pojemnikach, kontenerach lub luzem w sposób zorganizowany, selektywny w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne;
 5. odpad niebezpieczne należy czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji;
 6. na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzać kanałem deszczowym do istniejącego zbiornika retencyjnego a w przypadku zbyt dużej ilości wody w zbiorniku retencyjnym część odprowadzić do ziemi za pomocą studni chłonnych lub skrzynek rozsączających.

 

 

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1   do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W dniu 04.03.2021r (data wpływu do tu. urzędu 08.03.2021r „Makarony Babuni” Ryszard Kaczorowski, ul. Wojska Polskiego, 42-240 Rudniki, wystąpił do Urzędu Gminy w Kłomnicach z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego w Kłomnicach przy ul. Kolejowej działki nr ewid. 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 20/3, 2274/1, 2274/2 obręb Kłomnice.

 

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j., dalej ustawa ooś), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kłomnice.

 

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Panią mgr inż. Marzenę Kornicką ustalono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane § 3 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j., dalej rozporządzenie) tj. polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

w związku z § 3 ust. 1 pkt 54) lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j., dalej rozporządzenie), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 t.j.) z dniem 21.04.2021r. zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały nr 129.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31 marca 2016r.

Zgodnie z w/w planem teren, na którym leżą przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem P i przeznaczony jest pod tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów, usług.

 

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 2 pkt. 2) oraz art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247  t.j.), Wójt Gminy Kłomnice w dniu 21.04.2021r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz do  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ponownie w dniu 19.08.2021r. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

- Opinią z dnia 30.04.2021r. (data wpływu 06.05.2021r.), znak: NS-NZ.9022.136.2021, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Postanowieniem znak WOOŚ.4220.525.2021.JŻ.3 z dnia 28.09.2021r. (data wpływu 29.09.2021r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Sieradzu pismem z dnia 21.06.2021r. (data wpływu 22.06.2021r.) znak PO.ZZŚ.5.435.247.2021.KOg wyraził opinię  o planowanym przedsięwzięciu i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia warunków i wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stanowiska (opinie) większości organów opiniujących były zbieżne. Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz dokonując własnej oceny całości zebranego materiału Wójt Gminy Kłomnice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z przytoczoną regulacja prawną przeanalizowano:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku produkcyjnego przy ul. Kolejowej w Kłomnicach na terenie istniejącego zakładu produkcji makaronów (działki nr ewid. 16/1;16/2;16/3;17; 18; 20/3; 2274/1; 2274/2 obręb Kłomnice. Zakres inwestycji obejmuje : - wyburzenie 3 istniejących obiektów budowlanych - budowę hali produkcyjnej - rozbudowę infrastruktury technicznej. Projektowany budynek produkcyjny znajdować się będzie na terenie istniejącego zakładu produkującego makarony firmy „Makarony Babuni” Ryszard Kaczorowski. Powierzchnia terenu zakładu na którym powstanie inwestycja wynosi 29 813 m2. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest kompleks hal produkcyjno-magazynowych wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i chodnikami. Wyżej wymieniona działka jest zagospodarowana, teren jest ogrodzony. Przedmiotowa posesja posiada urządzony bezpośredni zjazd z drogi publicznej – ulicy Kolejowej. Teren porośnięty jest zielenią trawiastą . Na przedmiotowej działce są zlokalizowane przyłącza do sieci zewnętrznych: sieci elektrotechnicznej, sieci wodociągowej. Powierzchnia zabudowy istniejącego kompleksu 29 813,00 m2 Powierzchnia zabudowy projektowana ok. 1 944,82 m2 Powierzchnia zabudowy istniejąca 11 395,53 m2 Powierzchnia utwardzona 10 340,35 m2 Powierzchnia biologicznie czynna ok. 6 132,51 m2.

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

- Na terenie, na którym planuje się realizacje przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane lub planowane dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, których funkcjonowanie może prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym, przedsięwzięciem.

 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

- Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie jest terenem przemysłowym, zagospodarowanym, nie występuje na niej różnorodność biologiczna. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie będą wykorzystywane zasoby naturalne, w tym gleba, wody i powierzchnia ziemi.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

- Uciążliwości związane z fazą realizacji mają charakter przejściowy i ustaną wraz z ukończeniem budowy obiektu. Faza realizacji inwestycji jest źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosferycznego. Źródłem emisji pyłu do powietrza są prowadzone prace ziemne związane z przekształcaniem podłoża – wyburzanie istniejących budynków oraz wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych. Emisja ta ma charakter emisji niezorganizowanej o niewielkim zasięgu oddziaływania. Faza realizacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska pochodzącego z pracy sprzętu budowlanego.

W trakcie prowadzenia prac powstaną pewne ilości odpadów. Będą to przede wszystkim

odpady związane z wyburzeniem budynków oraz ze zmianą zagospodarowania terenu.

Będą to odpady inne niż niebezpieczne, gromadzone selektywnie, po zgromadzeniu

odpowiedniej ilości przekazywane do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

 

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

- Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej jak i budowlanej.

 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

- Na etapie realizacji przedsięwzięcia w związku z projektowanym zakresem budowy obiektu wytwarzane będą odpady o następujących kodach:

Głównie na tym etapie powstawać mogą odpady w postaci gleby i ziemi, w tym i – kod

odpadu 17 05 04. Szacuje się, że ilość tych odpadów wyniesie ok. 50 Mg.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów inne niż wymienione

w 17 01 06 ceramicznych i elementów wyposażenia o kodzie 17 01 07 w ilości ok. 200,0

Mg – odpady powstaną w trakcie rozbórki budynków

Odpady z remontów i przebudowy dróg o kodzie 17 01 81 w ilości ok. 2 Mg – projekt

przewiduje rozbudowę układu komunikacyjnego.

Na etapie budowy na wytwórcy odpadów ,którym będzie Firma realizująca budowę

analizowanego przedsięwzięcia ciążą. obowiązki w zakresie segregacji ,odzysku i

zagospodarowania wytworzonych odpadów.

Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpady w postaci gleby i ziemi zostaną

zagospodarowane przez wykonawcę robót. Odpady z remontów i przebudowy dróg zostaną

wywiezione na wysypisko odpadów, gdzie mogą posłużyć do utwardzania jego powierzchni.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady;

Odpady inne niż niebezpieczne:

- Kod odpadu 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - Specjalnie do

tego celu przeznaczony pojemnik; Odpady oddawane firmie posiadającej odpowiednie

zezwolenia – ilość 0,05 Mg /miesiąc

- kod odpadu 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa -

odpady z produkcji makaronu w ilości około 20 Mg/miesiąc. Odpady zbierane będą

selektywnie i magazynowane w pojemnikach w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn

odpadów. Odpady przekazywane będą wyspecjalizowanym w odbiorze tego typu odpadów

firmom

- kod odpadu 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury w ilości około 0,10 Mg/miesiąc.

Odpady zbierane będą selektywnie, w pojemniku, w wyznaczonym do tego celu

pomieszczeniu i będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom celem przeprowadzenia

odzysku.

Powstałe odpady inne niż niebezpieczne, gromadzone selektywnie, po zgromadzeniu

odpowiedniej ilości przekazywane zostaną do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

- Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na zdrowie ludzi. Uciążliwość inwestycji zamyka się w granicy działki na której realizowane jest przedsięwzięcie.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- Przedmiotowe przedsięwzięcie oraz tereny przylegające nie występują obszary wodo-błotne ani inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

- Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

 

c) obszary górskie lub leśne,

- Na analizowanym terenie nie znajdują się obszary górskie lub leśne

 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

- Obszar Gminy Kłomnice jest położony w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych PLGW600099, występującego w utworach kredy o typie szczelinowo-porowym. Wody podziemne tworzą poziom wodonośny w spękanych marglach, opokach i wapieniach górno kredowych oraz piaszczysto-piaskowcowych utworach kredy dolnej. W tym rejonie dominują wody średniej i niskiej jakości, co związane jest ze słabą izolacją tego poziomu i łącznością hydrauliczną z zanieczyszczonymi wodami zbiorników czwartorzędowych. Pod względem przydatności do picia i na potrzeby gospodarcze w wodach tych występują ponadnormatywne stężenia żelaza, fosforanów i azotanów. Punkt monitoringu wód podziemnych (punkt nr K204, studnie czynne, wody wgłębne) znajduje się w Kłomnicach. Pod względem hydrochemicznym w wodach tego poziomu dominuje typ wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowy. Kredowe piętro wodonośne zostało w 2001 r. ocenione ogólnie jako wody wysokiej jakości i zaliczone do klasy Ib. Składnikami chemicznymi decydującymi o przynależności do danej klasy jakości były w 2001r. azotany, stront, wapń, chlor, fosforany, krzem i substancje rozpuszczone. Składnikiem chemicznym, który przekroczył wartość graniczną dla danej klasy była przewodność właściwa i żelazo. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie zanotował zmiany klas czystości wód podziemnych w stosunku do 2000r. Gmina Kłomnice położona jest w zlewni Odry. Przez teren Gminy przepływa jej prawobrzeżny dopływ III rzędu – rzeka Warta. Wzdłuż granicy wschodniej płynie natomiast jej prawobrzeżny dopływ – rzeka Wiercica.

Na terenie miejscowości Kłomnice znajduje się odcinek źródłowy rzeki Widzówki, będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty. Jej całkowita długość wynosi 14,5 km, uregulowana została na długości 13,7 km, górny jej odcinek (płynący przez Kłomnice) jest naturalnym ciekiem na długości 0,8 km. Na uregulowanej trasie rzeki znajduje się szereg budowli hydrotechnicznych, które umożliwiają nawadnianie przyległych do rzeki łąk oraz ujęcie wody dla potrzeb stawów rybnych w miejscowości Widzówek.

Na terenie Gminy, na rzece Wiercicy, zlokalizowany został punkt pomiarowo-kontrolny krajowego monitoringu jakości wód powierzchniowych. Natomiast rzeka Warta posiada punkty kontrolne poza obszarem Gminy Kłomnice. Analiza stanu zanieczyszczenia wykazała, że rzeka Warta na omawianej długości prowadziła wody pozaklasowe wg klasyfikacji ogólnej, przy czym decydowała o tym przede wszystkim bakteriologia. W zakresie parametrów fizykochemicznych pozaklasowe wody płynęły od Mstowa do miejscowości Bobry, na co miały wpływ związki biogenne. Metale ciężkie oraz związki mineralne na całym badanym odcinku Warty nie przekroczyły norm klasy I. Odnosząc się do aspektów hydrobiologicznych oraz fizykochemicznych i chemicznych należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie generuje oddziaływań, mogących wpłynąć negatywnie na te elementy.

Planowane przedsięwzięcie nie generuje substancji biogennych, zanieczyszczeń chemicznych, mogących wpłynąć na organizmy, żyjące w rzece, czy mogących powodować eutrofizację wód. Projektowane przedsięwzięcie będzie prowadziło gospodarkę wodno–ściekową, która nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia w/w celów środowiskowych Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry

 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

- Najbliższe tereny Natura 2000 to PLH 240024 – Lemańskie Jodły ok. 26 km w kierunku północnowschodnim - jest to obszar specjalnej ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) .

Ostoja „Lemańskie Jodły" to wyróżniający się starodrzew jodłowy. W drzewostanie dominujejodła zwyczajna (100,2 ha; 68,1), a w niektórych miejscach sosna zwyczajna (43,94 ha; 29,9%). W domieszce występuje grab zwyczajny (2,56ha; 1,7%) oraz brzoza brodawkowata (0,34 ha; 0,3%). Znaczny jest udział drzewostanu w wieku ponad 80 lat (53,19 ha; 36,2%), występuje także starodrzew w wieku 100-120 lat (20,97 ha; 14,3%) – najstarsze jodły osiągają 30 m wysokości i pierśnicę 50 cm. Na ponad 95% powierzchni wykształciły się fitocenozy jedliny wyżynnej Abietetum polonicum, w których obserwowane jest odnawianie się jodły zwyczajnej. Skład gatunkowy podszytu, runa i warstwy mszystej jest właściwy dla tej asocjacji (Matuszkiewicz 2008). Gatunki obce nie odgrywają istotnej w zbiorowiskach – w miejscach prześwietlonych występują nieduże skupienia niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora oraz pojedyncze siewki dębu czerwonego Quercus rubra na przydrożach dróg leśnych. W podszycie zdominowanym przez jodłę występuje także grab zwyczajny oraz znacznie rzadziej leszczyna pospolita i jarzębina. W runie miejscami bardzo licznie występuje jeżyna gruczołowata Rubus hirtus i malina właściwa Rubus idaeus, co może utrudniać odnawianie się jodły. Towarzyszą im m.in. szczawik zajęczy Oxalis acetosella, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, sałatnik leśny Mycelis muralis, borówka czernica Vaccinium myrtillus, fiołek leśny Viola reichenbachiana, jastrzębiec leśny Hieracium murorum, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, kosmatka owłosiona Luzula pilosa, k.olbrzymia L. sylvatica, nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusianorum, n. szerokolistna D. dilatata, przetacznik leśny Veronica officinalis, turzyca palczasta Carex digitata, zachyłka trójkątna Gymnocarpium dryopteris, z. oszczepowata Phegopteris connectilis oraz chronione: miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum i konwalia majowa Convallaria majalis. Warstwa mszysta jest dobrze rozwinięta (do 90%). Tworzą ją m.in. głównie: tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum (D. Ass. Abietetum polonicum), dziubkowiec zetterstedta Eurhynchium angustirete, gajnik lśniący Hylocomium splendens, płożymerzyk pokrewny Plagomnium affine, złotowłos strojny Polytrichastrum formosum, żurawiec falisty Atrichum undulatum oraz rokietnik pospolity Pleurozium schreberi.

Ostoja obejmuje drzewostany zlokalizowane w uroczysku „Zasmole”, w gminie Mykanów.

Ostoja obejmuje najlepiej zachowane siedliska jedlin o znaczeniu europejskim na

krańcach jego południowo- zachodniego zasięgu w Polsce. Ostoję wyznacza się dla ochrony

siedliska wyżynnego jodłowego boru mieszanego Abietetum polonicum, które jest

wykształcone w stopniu reprezentatywnym dla całego województwa śląskiego i Polski.

 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

- Na analizowanym terenie nie występują i nie przylegają do analizowanego terenu obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- Na obszarze objętym planowaną inwestycją i w jego sąsiedztwie brak jest elementów o znaczeniu kulturowym historycznym lub archeologicznym. Teren na którym realizowana jest inwestycja jest terenem przemysłowym.

 

h) gęstość zaludnienia,

- Tereny sąsiadujące z działkami, na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie graniczy od strony południowej z terenem zabudowy jednorodzinnej, usług.

 

i) obszary przylegające do jezior,

- Na obszarze objętym planowaną inwestycją i w zasięgu jej oddziaływania nie występują obszary jezior.

 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

- Na analizowanym terenie nie występują i nie przylegają do analizowanego terenu uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

- Zgodnie z opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.06.2021r., znak PO.ZZŚ.5.435.247.2021.KOg ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Widzówka o kodzie PLRW600016181549. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako „niezagrożona" nieosiągnięciem celów środowiskowych.

 

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

 

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

- Oddziaływanie inwestycji zamknie się na terenie działki należącej do inwestora.

 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

- Ze względu na charakterystykę i lokalizacje przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

- Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji pozwalają stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności i złożoności. Przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

- Informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wskazują na występowanie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny i zamknie się w granicy działek należących do inwestora.

 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

- Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały miejsce lokalne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzące z maszyn budowlanych i środków transportu oraz z uciążliwością akustyczną, powodowaną eksploatacją tych maszyn przy wykonywaniu robót i transporcie materiałów budowlanych. Oddziaływanie fazy budowy planowanego przedsięwzięcia stanowić będzie na środowisko:

 

bezpośrednie oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza, skumulowane i średnioterminowe oddziaływanie w zakresie emisji hałasu z maszyn i urządzeń roboczych oraz prowadzonych prac budowlanych, chwilowe oddziaływanie w zakresie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza oraz wytwarzanych odpadów.

 

Oddziaływanie powstałe na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia stanowić będzie na środowisko: biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia – pośrednie i stałe oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów, hałasu oraz odpadów, bezpośrednie oddziaływanie związane ze środkami transportu, długoterminowe i stałe oddziaływanie w zakresie planowanej i prowadzonej działalności.

 

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

- Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na  analizowanym terenie nie występują przedsięwzięcia mogące prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

- W przedłożonej dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia   w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 w/w. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji.

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

 

 1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

 1. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,
  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

 

 1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.  „Makarony Babuni” Ryszard Kaczorowski

2.  a/a

 

 

Do wiadomości:

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

 

 

Sporządził: Maciej Derda

artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

„przebudowa drogi dojazdowej do pól - ulica Polna, w miejscowości Rzeki Male, gmina Kłomnice, powiat częstochowski.”