artykuł nr 1

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia: Uchwały Rady Gminy Kłomnice  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych

artykuł nr 2

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice...

Ogłoszenie

artykuł nr 3

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice...

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U .z 2019 r. poz. 506z późn. zm.) i art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice  Nr 294/XL/2010 Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.     

artykuł nr 4

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu...

Na podstawie art. 5a oraz 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca  2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice WÓJT  GMINY  KŁOMNICE ogłasza Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice  w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Programu wieloletnie...

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady...

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, -  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.