artykuł nr 1

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2019 roku

artykuł nr 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2019

artykuł nr 3

Rozstrzygnięty konkurs ofert wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów

artykuł nr 4

Nabór kandydatów do komisji- konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

artykuł nr 5

Nabór kandydatów do komisji- konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów