artykuł nr 1

2/2014 Raport oceny oddziaływania na środowisko

Budowia elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływania rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.

artykuł nr 2

1/2014 Raport oceny oddziaływania na środowisko

Sortowanie i składowanie metali żelaznych i nieżelaznych w miejscowości Zdrowa ul.Kłomnicka 85A.