artykuł nr 1

6/2013 Postanowienie o konieczności...

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wymianie 2 szt. elektrowni waitrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących funadamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.

artykuł nr 2

4/2013 Postanowienie o konieczności...

Sortowanie i składowanie metali żelaznych i nieżelaznych w miejscowości Zdrowa ul.Kłomnicka 85A.

artykuł nr 3

3/2013 postanowienie o braku konieczności...

Przedsięwzięcie pn.: "Elektrownia fotowoltaiczna Garnek".

artykuł nr 4

2/2013 postanowienie o braku konieczności...

Budowa budynku handlowo- warsztatowego z częścią socjalno- biurową w miejscowości Garnek.

artykuł nr 5

1/2013 postanowienie o braku konieczności...

Przedsięwzięcie polegające na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących kolektorów słonecznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo- kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacją transformatorową.