artykuł nr 1

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w dniu 31 października 2013 roku o godz. 15.00 zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2014.

artykuł nr 2

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje...

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach ...

artykuł nr 3

Protokół z przeprowadzonych konsultacji...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice 1. Termin przeprowadzenia konsultacji: Zgodnie z Zarządzeniem nr 96/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice przeprowadzono konsulta...

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady...

ZARZĄDZENIE NR 96/2013 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada

Kłomnice, dnia 20.08.2013r.

GKIO-OŚ.6220.22.2012

 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 33 ust 1 z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Urząd Gminy Kłomnice informuje o:

postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

na budowie fermy brojlerów składającej się z 4 kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 61/4, 61/6, 62/2, 63/2 we wsi Zawada gm. Kłomnice

1.   Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Stanisława Piecha, ul. Projektowana 14, 42-270 Kłomnice

2.   Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kłomnice.

3.   Organy właściwe do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko i zakresu raportu to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Częstochowie.

4.   Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Wójt Gminy Kłomnice.

5.   Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

6.   Informuje się o:

· możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, II piętro, pokój 205, tel. (034) 3281-122 wew. 122

· możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – czwartek 7:30 do 15:30, piątek 7:30-15:00

 

Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Urząd Gminy Kłomnice

 

Wójt Gminy Kłomnice

Mgr Adam Zając