artykuł nr 1

Dostęp do informacji publicznej

Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej
1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. sprost.)

"Art. 61. 
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy."
2.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
3.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

"Art. 11b.
1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać
wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy."
4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
(Dz. U. Nr 10, poz. 68)
5.  Uchwała Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłomnice.

Co to jest informacja publiczna ?
Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną
w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.
Powyższe dotyczy następujących rodzajów dokumentów:
.protokoły organów kolegialnych - Rady oraz jej komisji;
.akty prawne stanowione przez organy gminy, ich projekty oraz rejestry;
.dane zawarte w rejestrach oraz wykazach.
Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, opis sytuacji życiowej, opis sytuacji majątkowej, itp.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Organ dokonujący wyłączenia: Wójt Gminy Kłomnice.
Podmioty, w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.
Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ?
Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu tych informacji (art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej ?
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
(art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Tryb udostępniania informacji publicznej
 
1.   Biuletyn Informacji Publicznej.
2.   Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.
3.   W drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją (forma fakultatywna).
4.   Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
5.   Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.
Informacja na wniosek zostaje udzielona w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udzielona w tym terminie urząd powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej ?
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje, zatem jedynie w formie elektronicznej, oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.
W jaki sposób uzyskać informację nieudostępnioną w Biuletynie informacji Publicznej?
 

Usługa elektroniczna udzielenia informacji publicznej