artykuł nr 1

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kłomnice

 

R E J E S T R
Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kłomnice
 
L.p.
Numer w rejestrze Instytucji Kultury
Nazwa Instytucji Kultury
Uwagi
1
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 
Księga rejestrowa Nr 1
2
2
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 
Księga rejestrowa Nr 2
 

 

 

artykuł nr 2

INFORMACJA o rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Kłomnice oraz sposobieudostępniania danych w nim zawartych

INFORMACJA
o rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Kłomnice oraz sposobie
udostępniania danych w nim zawartych
 
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r.  rejestr Instytucji Kultury Gminy Kłomnice prowadzony jest w postaci elektronicznej.
 
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)   otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2)   wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłomnice.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Gmina Kłomnice prowadząca rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Odpisy opatrywane są datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która jej sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2006r.,Nr 225,poz.1635 z późn.zm) na podstawie załącznika do ustawy, 0od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej  w wysokości 5 zł.
 
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.