artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w...

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące projektów pięciu uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza społeczne...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; - określenia szczeg&o...

artykuł nr 3

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału...

Wójt Gminy Kłomnice przeprowadza w dniach: od 04 grudnia 2012 do dnia 14 grudnia 2012r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 4

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice. W ramach konsultacji wpłynęła jedna uwaga.

artykuł nr 5

Zakończenie konsultacji w sprawie projektu...

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w dniu 12.11.2012r o godz. 15.00 zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi i Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie na rok 2013.