artykuł nr 1

Budowie wodociągu w miejscowości Zdrowa, ul....

Budowa wodociągu

artykuł nr 2

Budowia ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż drogi krajowej Nr 91 i przebudowa skrzyżowań z ulicami: I – Bartkowicką, Ogrodową i Księżą; II – Zdrowską i Sądową; III – Strażacką i Cmentarną; IV – Leśną w Kłomnicach

Kłomnice, dnia 06.03.2007r.

 

 

UG.7638/3-1/07

 

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „PROJEKT” s.c. Al. Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa, zostało wszczęte w dniu 02.03.2007r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na Budowie ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż drogi krajowej Nr 91 i przebudowie skrzyżowań z ulicami:

I – Bartkowicką, Ogrodową i Księżą

II – Zdrowską i Sądową

III – Strażacką i Cmentarną

IV – Leśną w Kłomnicach

            W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski
i uwagi. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „PROJEKT” s.c. Al. Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
  2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice  
  3. Strony postępowania – wg wykazu z akt sprawy – powiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a.
  4. a/a

 

artykuł nr 3

Budowa kanalizacji w gminie Kruszyna

Kłomnice, dnia 07.02.2007r.

 

 

UG.7638/1-1/07

 

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, że na wniosek MIASTAPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o., ul. K. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, zostało wszczęte w dniu 26.01.2007r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przejściami pod torami kolejowymi w miejscowościach Jacków, Baby w gm. Kruszyna.

            W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski
i uwagi. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

 

 

 

 

 

.....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o., ul. K. Szymanowskiego 15,
    42-200 Częstochowa.
  2. Urząd Gminy Kruszyna, ul. Kościuszki 1, 42-282 Kruszyna.                                                               
  3. Strony postępowania – wg wykazu z akt sprawy – powiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a.
  4. a/a