artykuł nr 31

Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 9.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2023

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2023

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2023 roku