artykuł nr 1

Obwieszczenie o podjęciu Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023-2030

Wójt Gminy Kłomnice

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice
Uchwały nr 505/LXIV/2023 z 21 dnia grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice;

2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kłomnice (klomnice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.klomnice.pl)

artykuł nr 2

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w...

Protokół

artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych w...

Ogłoszenie

artykuł nr 4

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023-2030

artykuł nr 5

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Załączniki:
obwieszczenie_.pdf 54 KB