artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego