artykuł nr 1

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu...

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych...

Ogłoszenie

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kłomnice Wnioskodawca: Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

artykuł nr 5

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Zawiadomienie