artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia...

o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia...

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 4

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu...

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego