artykuł nr 41

Uchwała Nr 269/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

artykuł nr 42

Uchwała Nr 268/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

artykuł nr 43

Uchwała Nr 267/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 44

Uchwała Nr 266/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim zadania drogowego  pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów”

artykuł nr 45

Uchwała Nr 265/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.