artykuł nr 71

Uchwała Nr 239/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice

artykuł nr 72

Uchwała Nr 238/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021

artykuł nr 73

Uchwała Nr 237/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice

artykuł nr 74

Uchwała Nr 236/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 75

Uchwała Nr 235/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki położonej w miejscowości Rzeki Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kłomnice.