artykuł nr 31

Uchwała Nr 186/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.

artykuł nr 32

Uchwała Nr 185/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kłomnice przy ulicy Częstochowskiej

artykuł nr 33

Uchwała Nr 184/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rzerzęczyce przy ulicy Stawowej

artykuł nr 34

Uchwała Nr 183/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 35

Uchwała Nr 182/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice, gm. Kłomnice i udzielenia pomocy finansowej na koszty realizacji tego zadania