artykuł nr 21

Uchwała Nr 196/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

artykuł nr 22

Uchwała Nr 195/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029.

artykuł nr 23

Uchwała Nr 194/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

artykuł nr 24

Uchwała Nr 193/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

artykuł nr 25

Uchwała Nr 192/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.