artykuł nr 16

Uchwała Nr 201/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 17

Uchwała Nr 200/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

artykuł nr 18

Uchwała Nr 199/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

artykuł nr 19

Uchwała Nr 198/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 20

Uchwała Nr 197/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.