artykuł nr 76

Uchwała Nr 141/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały Nr 127/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 77

Uchwała Nr 140/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdrowa

artykuł nr 78

Uchwała Nr 139/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 79

Uchwała Nr 138/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 80

Uchwała Nr 137/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice