artykuł nr 61

Uchwała Nr 156/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.

artykuł nr 62

Uchwała Nr 155/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kłomnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

artykuł nr 63

Uchwała Nr 154/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu budowy zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1032 S w m. Zawada, gmina Kłomnice.

artykuł nr 64

Uchwała Nr 153/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1029S w miejscowości Garnek i drogi nr 1033S w miejscowości Kuźnica, gmina Kłomnice.

artykuł nr 65

Uchwała Nr 152/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice