artykuł nr 56

Uchwała Nr 161/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

artykuł nr 57

Uchwała Nr 160/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

artykuł nr 58

Uchwała Nr 159/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

artykuł nr 59

Uchwała Nr 158/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 60

Uchwała Nr 157/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej.