artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice - etap II.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rzerzęczyce

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kłomnice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kłomnice

o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu...

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice