artykuł nr 26

Uchwała Nr 106/XII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 27

Uchwała Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa sołectwa Kuźnica wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

artykuł nr 28

Uchwała Nr 104/XII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lipicze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

artykuł nr 29

Uchwała Nr 103/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 30

Uchwała Nr 102/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice - etap I