artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Kłomnice na żywo

Link do transmisji na portalu transmisjaobrad.info

Klauzula informacyjna – RODO dla osób biorących udział
w Sesji Rady Gminy Kłomnice

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że  obrady  sesji Rady Gminy Kłomnice są transmitowane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Państwa uczestnictwo w obradach Sesji Rady Gminy Kłomnice jest w pełni dobrowolne.  Uczestnicząc w obradach sesji Rady Gminy Kłomnice wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w tym wizerunku.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych  informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Kłomnice z siedzibą w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 20, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Kłomnice;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kłomnice jest Pani Katarzyna Duda, z którą można się skontaktować pod adresem email: iod@klomnice.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice w pok. 209.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania  bez odrębnej zgody  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym.

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Kłomnice jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl .

Nagrania zapisane na nośnikach  danych będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Osoba , której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy Kłomnice oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Kłomnice

Piotr Juszczyk