artykuł nr 16

Zarządzenie nr 169/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 168/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony boiska sportowego obręb Nieznanice oraz pomieszczeń w budynku gminnym w Kłomnicach.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 167/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwał: 1. Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  2. Uchwały Rady Gmin...

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 166/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości rolnej położonej w Adamowie.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 165/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdrowej.