artykuł nr 61

Uchwała Nr 337.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2018.

artykuł nr 62

Uchwała Nr 336.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 63

Uchwała Nr 335.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 64

Uchwała Nr 334.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek, Kuźnica, Zawada, Zberezka

artykuł nr 65

Uchwała Nr 333.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzeki Wielkie.