artykuł nr 1

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego z dna...

dotyczące mienia gromadzkiego i wspólnoty gruntowej wsi Lipicze

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów

artykuł nr 3

Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia...

Decyzja dotycząca nieruchomości o pow. 1.65 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nieznanice, jednostka ewidencyjna Kłomnice, oznaczona jako działki nr nr: 804 o pow. 1.29ha,1167 o pow. 0.36ha w dacie 5 lipca 1963 r. stanowiła mienie gromadzkie.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego