artykuł nr 6

Zarządzenie nr 195/A/2017 Wójta Gminy Kłomnice...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn. „Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice”. Umowa z Województwem Śląskim Nr UDA-RPSL.09.04-0346/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 159/A/2017 Wójta Gminy Kłomnice...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, Adamów – etap III” Umowa z Województwem Śląskim Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0796 /16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie...

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 127/A/2017 Wójta Gminy Kłomnice...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Kłomnice”. Umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia z Fundacją Małopolską Izba Samorządowa Nr 07/LOWE/2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospod...

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 225/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 224/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r