artykuł nr 61

Uchwała Nr 236.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2016 rok

artykuł nr 62

Uchwała Nr 235.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

artykuł nr 63

Uchwała Nr 234.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

artykuł nr 64

Uchwała Nr 233.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 65

Uchwała Nr 232.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków