artykuł nr 1

Uchwała Nr 199.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 198.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Uchwała Nr 197.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnego wykonania z powiatem częstochowskim zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034 S Witkowice – Rzerzęczyce”

artykuł nr 4

Uchwała Nr 196.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany w uchwale Nr 75.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015 r. - zwolnienie samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Uchwała Nr 195.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu...