artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu...

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2014

artykuł nr 2

Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z...

Uchwała Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie : przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015