artykuł nr 36

Zarządzenie nr 138/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 137/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej w Kłomnicach.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 136/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 135/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 134/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej w Kłomnicach.